Blog

|

Czym jest finansowanie klimatu i jak może wpłynąć na biznes?

Zmiany klimatu mają ważny wpływ na biznes na całym świecie. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, susze i huragany, mogą zakłócać łańcuchy dostaw i powodować szkody w infrastrukturze. Podnoszący się poziom mórz może zagrozić posiadłościom i infrastrukturze przybrzeżnej, a rosnące temperatury mogą mieć wpływ na zdrowie i produktywność pracowników. Brak zainteresowania firm tymi zagrożeniami prowadzi do utraty udziału w rynku i zysków, ponieważ konsumenci i inwestorzy domagają się bardziej przyjaznych dla środowiska praktyk biznesowych oraz prowadzenia biznesu w odpowiedzialny sposób.

Firmy, które proaktywnie zajmują się zagrożeniami związanymi ze zmianą klimatu, mogą zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Na przykład firmy, które ograniczają emisje gazów cieplarnianych (GHG), mogą obniżyć koszty energii i zwiększyć wydajność, jednocześnie ograniczając ryzyko związane z podatkiem od emisji.

Co to jest finansowanie klimatu?

Rozwój zielonej gospodarki stworzył nowe możliwości biznesowe dla firm. Gdy rządy na całym świecie inwestują w infrastrukturę i technologie czystej energii, wyspecjalizowane firmy odnoszą korzyści. Tak jest w przypadku branży energii odnawialnej, w której producenci turbin wiatrowych, paneli słonecznych i pojazdów elektrycznych przeżywają szybki wzrost wraz ze wzrostem popytu na te produkty.

W tym kontekście pojawiło się finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu. Finansowanie związane ze zmianą klimatu odnosi się do różnych źródeł finansowania, dostępnych w celu wspierania projektów łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, do mechanizmów i instrumentów wykorzystywanych do zachęcania do redukcji emisji. Źródła te mogą obejmować finansowanie publiczne od rządów, prywatne inwestycje banków i innych instytucji finansowych.

W ostatnich latach społeczność globalna podjęła znaczące zobowiązania w zakresie finansowania działań związanych ze zmianą klimatu. Porozumienie Paryskie, podpisane w 2015 r., wyznaczyło cel mobilizowania do 2020 r. 100 mld USD rocznie na finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu, aby wesprzeć kraje rozwijające się w ich wysiłkach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Chociaż postępy w realizacji tego celu są powolne, w ostatnich latach wiele krajów i organizacji zwiększyło swoje zaangażowanie w finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu.   Raport Global Landscape of Climate Finance z 2021 r. potwierdza, że globalne finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu osiągnęły 632 mld USD w latach 2019/2020 i wykazują stały wzrost w ciągu ostatniej dekady.

Finansowanie klimatu a biznes

Dla przedsiębiorstw dostęp do finansowania związanego ze zmianą klimatu może być sposobem na finansowanie inwestycji w zrównoważony rozwój i czystą energię, a także sposobem na ograniczenie ryzyka gospodarczego związanego z przestrzeganiem zmieniających się przepisów dotyczących klimatu. Finansowanie klimatu składa się z wielu możliwości. Poznajmy dwie z nich:

• Zielone Obligacje

Zielone obligacje to rodzaj instrumentu finansowego przeznaczonego specjalnie do finansowania projektów przyjaznych dla środowiska. Obligacje te są zwykle emitowane przez korporacje, rządy lub inne organizacje, które są zaangażowane w łagodzenie zmian klimatu i promowanie zrównoważonego rozwoju. Środki pozyskane dzięki zielonym obligacjom są przeznaczone na projekty takie jak energia odnawialna, czysty transport, zrównoważone rolnictwo i energooszczędne budynki.

• Ceny emisji dwutlenku węgla

Wycena uprawnień do emisji dwutlenku węgla to rynkowe podejście do finansowania działań związanych ze zmianą klimatu, które ustala cenę emisji dwutlenku węgla. Aby zachęcić firmy do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, podejście to ma na celu zwiększenie kosztów emisji dwutlenku węgla.

Ustalając cenę emisji i przyjmując podatek od emisji dwutlenku węgla determinuje przedsiębiorstwa do ograniczania emisji i inwestowania w czystsze technologie. Podatek od emisji dwutlenku węgla oraz system Cap and Trade to dwie formy ustalania cen emisji dwutlenku węgla.

W ramach podatku węglowego rząd ustala cenę, którą emitenci muszą zapłacić za każdą tonę emisji gazów cieplarnianych (GHG), które wyemitują. Podatek węglowy może przybierać dwie formy: podatek od emisji, oparty na ilości gazów cieplarnianych produkowanych przez firmę oraz podatek węglowy nakładany na produkty i usługi.

Cap and Trade to dynamiczne i elastyczne podejście, które wykorzystuje siły rynkowe do ograniczania emisji w opłacalny sposób. Strategia rynkowa oddaje władzę w ręce rynku, ustalając limit całkowitych emisji i umożliwiając firmom emisję określonej ilości emisji w formie pozwoleń na emisję. Firmy, które przekroczą przyznany im limit emisji, mogą zakupić dodatkowe pozwolenia od tych, które nie wykorzystały przyznanej im liczby. System kreuje cenę na emisję, co motywuje firmy do inwestowania w innowacyjne technologie i procesy redukujące emisje i optymalizujące ich efektywność. Przykładem systemu Cap and Trade jest Europejski System Handlu Emisjami (ETS), który obejmuje 40% emisji gazów cieplarnianych (GHG) w UE i ogranicza emisje z około 10 000 instalacji w energetyce i przemyśle wytwórczym, a także z linii lotniczych obsługujących w UE.

Dlaczego finansowanie klimatu może być cenną szansą biznesową?

Aby uzyskać dostęp do finansowania związanego ze zmianą klimatu, firmy zazwyczaj będą musiały opracować solidne uzasadnienie biznesowe, które wykaże potencjalne korzyści środowiskowe, społeczne i zarządcze wynikające z ich projektu. Będą również musiały zidentyfikować potencjalne źródła finansowania i opracować plan finansowania, który określa, w jaki sposób wykorzystają fundusze, aby osiągnąć swoje cele.

Finansowanie związane z klimatem jest kluczowym narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi i może mieć znaczący wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Podczas gdy zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla przedsiębiorstw, firmy, które proaktywnie przeciwdziałają tym zagrożeniom i inwestują w zrównoważony rozwój i czystą energię, mogą zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Dostęp do finansowania związanego ze zmianą klimatu może być sposobem na sfinansowanie tych inwestycji i uzyskanie dostępu do nowych możliwości biznesowych w powstającej zielonej gospodarce.

W miarę jak świat nadal boryka się z wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę budowaniu strategii wielu firm w stronę zrównoważonej przyszłości.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ