Blog

|

Green Asset Ratio

W nowych ramach określonych przez Taksonomię Europejską, w odniesieniu do zasad i celów klasyfikacji działalności gospodarczej, która jest uważana za zrównoważoną pod względem środowiskowym, społecznym i zarządczym, ważny punkt, który jest obecnie szeroko dyskutowany, zwłaszcza w świecie finansów, obejmuje Artykuł 8 tejże Taksonomii.

Green Asset Ratio: czym jest wskaźnik GAR?

Europejska Ustawa Delegowana 4987 z lipca 2021 r. definiuje i podaje wytyczne dotyczące obliczania wskaźnika GAR, tj. aktywów finansowych uznawanych za „zielone”, a zatem zgodne z działaniami taksonomicznymi, w ramach portfela finansowego.

Opierając się na wyżej wspomnianym akcie delegowanym, EUNB dokonał transpozycji tego aktu i uszczegółowił go w obowiązujących standardach dotyczących ujawniania informacji o ryzyku ESG w ramach Filaru III, opublikowanych w styczniu 2022 r.

Standardy techniczne, zawarte w Filarze III dotyczącym wymogów informacyjnych, mają na celu zapewnienie, że interesariusze są dobrze poinformowani o ekspozycji, ryzyku i strategiach instytucji finansowych, a także mogą podejmować świadome decyzje w celu stosowania dyscypliny rynkowej.

To właśnie w tych standardach zawiera się wskaźnik Green Asset Ratio (GAR) oraz mniej obecnie stosowany wskaźnik dostosowania do taksonomii księgi bankowej (BTAR, który zapewnia taką samą metodologię obliczeń jak GAR dla firm bez wymogów NFDR), jako narzędzie służące do pokazania, w jaki sposób instytucje uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju w swoim zarządzaniu ryzykiem, modelach biznesowych i strategii. Wskaźnik ten ma pomóc w osiągnięciu celów porozumienia paryskiego. Z jego pomocą europejskie instytucje finansowe, głównie banki, będą musiały raportować, w jakim stopniu ich bilans jest „zielona”.

Jak obliczyć Green Asset Ratio?

Formuła GAR to nic innego jak ułamek złożony z:

 • licznika, czyli odsetka aktywów w bilansie instytucji finansowych, które są zainwestowane w „zieloną” działalność gospodarczą, tj. kredyty i pożyczki, obligacje i akcje, a także odzyskane zabezpieczenia, z wyłączeniem niektórych instrumentów (np. pożyczek międzybankowych na żadanie),
 • mianownika, czyli łącznych kwot powyższych pozycji (przykładowo suma obligacji i akcji w portfelu_

Banki i inne firmy zajmujące się inwestycjami finansowymi są więc wzywane do tworzenia solidnej bazy informacyjnej do kompilowania działań regulacyjnych przydatnych do inicjowania oceny i wpływu ryzyk ESG oraz niezbędnych do obliczania wskaźnika GAR i BTAR.

Zalety korzystania ze wskaźnika GAR dla instytucji finansowych

Przede wszystkim wskaźnik ten służy jako kompas do lepszego zarządzania strumieniami danych związanych z taksonomią i raportowania na ich temat, mierząc wydajność firm, w które instytucje te inwestując.

Dodatkowo przy wyliczaniu GAR możliwe jest zwiększenie stopnia dokładności, przejrzystości i porównywalności danych zarówno firm jak i instytucji finansowych, niwelując ryzyko greenwashingu lub innych ryzyk reputacyjnych.

Ważną zaletą, która pozostaje celem taksonomii europejskiej, jest ocena działań podejmowanych przez instytucje mających na celu zrównoważony rozwój w sposób jednorodny i rygorystyczny, dający większą transparentność. To pozwoli na zwiększenie przepływów prywatnego kapitału inwestycyjnego w kierunku zrównoważonych i innowacyjnych projektów filaru środowiskowego kryteriów ESG.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ