Blog

|

Rola zarządu we wdrażaniu działań ESG w firmie

Wprowadzenie strategii ESG (Environmental, Social, and Governance) w firmie wymaga zaangażowania i aktywnego udziału zarządu. Rola kierownictwa jest kluczowa dla skutecznego wdrażania działań związanych z ESG, które mają znaczenie dla zrównoważonego rozwoju firmy, tworzenia wartości dla interesariuszy oraz przyczyniania się do społecznego i środowiskowego postępu. Oto kilka aspektów, które podkreślają znaczenie roli zarządu:

1. Przywództwo i strategiczne podejście

Zarząd odgrywa fundamentalną rolę w ustalaniu celów strategicznych firmy związanych z ESG. Dlatego ważne jest, aby rozumiał wagę wdrażania strategii ESG w perspektywie długoterminowej, zwłaszcza patrząc na horyzont czasowy 10 lat i więcej. Poprzez wyznaczanie wizji i priorytetów, kierownictwo daje sygnał, że strategia ESG jest niezwykle istotna dla całej organizacji. Dla przykładu zarząd może ustalić cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 30% w ciągu pięciu lat oraz zainwestować w projekty zwiększające efektywność energetyczną. Przywództwo zarządu jest nieodzowne w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wartości ESG oraz mobilizowaniu zespołów do działań zgodnych z założeniami strategii ESG.

2. Ustanowienie polityki ESG i procedur

Zarząd powinien opracować formalną politykę ESG oraz ustalić odpowiednie procedury i wytyczne dotyczące działań związanych z ESG. Polityka ta powinna określać cele, wartości i zasady, które będą prowadzić firmę w kontekście ESG.  Należałoby, żeby kierownictwo zapewniało jasne wytyczne dotyczące odpowiedzialności poszczególnych działów i pracowników w zakresie wdrażania strategii ESG. Na przykład, zarząd może wprowadzić politykę zapewniającą równość szans w miejscu pracy, procedury monitorowania zużycia energii i wody oraz kryteria zrównoważonych zakupów. Te wytyczne pomogą pracownikom zrozumieć oczekiwania związane z ESG i skutecznie działać w ich ramach.

3. Liczby, które mówią więcej niż słowa – monitorowanie i raportowanie

Kierownictwo jest odpowiedzialne za monitorowanie postępów w realizacji celów związanych z ESG oraz regularne raportowanie wyników. Dzięki stosowaniu odpowiednich wskaźników i metryk zarząd może ocenić skuteczność działań podejmowanych przez firmę w obszarze ESG. Może np. ustalić cykliczne spotkania, na których przedstawiane są wskaźniki związane z emisjami CO2, stopą zatrudnienia osób należących do różnorodnych grup, wynikami inicjatyw społecznych oraz osiągnięciami związanymi z efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Regularne raporty umożliwiają zarządowi ocenę skuteczności działań, identyfikację obszarów do dalszej poprawy oraz komunikację wyników z interesariuszami. W tym kontekście skorzystanie przez firmę z Platformy Synesgy do oceny poziomu ESG może być niezwykle pomocne. Dzięki niej zarząd może dokładniej zrozumieć aktualny stan firmy pod kątem ESG i zidentyfikować obszary do poprawy. Na podstawie scoru i action planu zaproponowanego przez Synesgy może ustalić konkretne działania naprawcze, które będą skutecznie wspierać cele związane z ESG.

4. Wdrażanie odpowiednich struktur i procesów

Zarząd ma zadanie wprowadzenia odpowiednich struktur i procesów, które umożliwią skuteczne wdrażanie strategii ESG w całej organizacji. Może to obejmować tworzenie dedykowanych komitetów ESG odpowiedzialnych za nadzorowanie i koordynację działań związanych z ESG we wszystkich działach. Taki komitet może składać się z przedstawicieli różnych działów, co zapewni interdyscyplinarne podejście do wdrażania strategii ESG. Komitet ten będzie odpowiedzialny za identyfikację najważniejszych obszarów działalności firmy, które wymagają ulepszeń pod kątem ESG, oraz nadzór nad postępami w tych obszarach. Ponadto, zarząd powinien zapewnić odpowiednie zasoby, szkolenia i wsparcie dla pracowników odpowiedzialnych za realizację działań ESG.

5. Od mówienia do pokazywania: zarząd jako wzór

Działania zarządu stanowią przykład dla całej organizacji. Jeśli zarząd wykazuje zaangażowanie we wdrażanie strategii ESG i uwiarygodnia się w relacjach z klientami, pracownikami i interesariuszami, inni członkowie organizacji również będą skłonni podążać tą ścieżką. To właśnie poprzez wyznaczanie celów, budowanie roadmapy i monitorowanie postępów, zarząd ma możliwość wpływania na procesy wewnętrzne firmy i kształtowanie jej przyszłości. Zarząd może uczestniczyć w spotkaniach z pracownikami, na których podkreśla się znaczenie wartości ESG i motywuje do podejmowania działań zgodnych z nimi.

Podsumowanie:

Rola zarządu we wdrażaniu działań ESG w firmie jest niezwykle istotna. Poprzez przywództwo, ustalanie polityki i procedur, monitorowanie postępów, wdrażanie struktur i kształtowanie kultury organizacyjnej, zarząd może przyczynić się do tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy i zrównoważonego rozwoju firmy. Przykłady działań zarządu w obszarze ESG są kluczowe dla inspiracji i motywacji całej organizacji, co prowadzi do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej i osiągania sukcesu zarówno biznesowego, jak i społecznego.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ