wytyczne dotyczące raportowania danych niefinansowych

Blog

|

Standardy ESG: jak wybrać właściwe wytyczne dla Twojej firmy

Ponieważ inwestorzy, klienci i organy regulacyjne coraz częściej kładą nacisk na zrównoważony rozwój, firmy na całym świecie przyjmują standardy ESG, aby poprawić swoje wyniki, skutecznie zarządzać ryzykiem i wzmacniać reputację. Jednak nie istnieje idealne i uniwersalne podejście, gdyż każde przedsiębiorstwo jest inne.

W tym artykule omówimy, jak wybrać właściwe standardy ESG dla Twojej firmy poprzez zrozumienie podstaw i dostosowanie podejścia do indywidualnych celów biznesowych i wartości.

Zrozumienie podstaw standardów ESG

ESG, skrót od Environmental, Social, and Governance, reprezentuje triadę zasad, które oceniają wpływ i skuteczność przedsiębiorstwa w tych wzajemnie powiązanych obszarach.

W obszarze dotyczącym środowiska (E) firmy są analizowane pod kątem ich wysiłków na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla, minimalizacji ilości odpadów, optymalizacji wykorzystania zasobów i ochrony przyrody.

Z kolei w obszarze społecznym (S), ocena opiera się na ich standardach zatrudnienia, promowaniu inkluzywności i różnorodności oraz proaktywnym zaangażowaniu w życie lokalnych społeczności.

Natomiast standardy w obszarze zarządczym (G) koncentrują się na przestrzeganiu przez organizację etycznych praktyk, takich jak utrzymywanie heterogenicznej rady nadzorczej, zapewnianie przejrzystości i przestrzeganie zasad rozliczalności.

Wytyczne do raportowania ESG

Rolą wytycznych jest pomoc firmom w dostosowaniu ich działań do przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju i umożliwienie inwestorom podejmowania świadomych decyzji w oparciu o kompleksowe dane ESG. Pojawiło się kilka znaczących ogólnie przyjętych wzorców wytycznych pomocnych w raportowaniu ESG, np.:

GRI

Globalna Inicjatywa Raportowania (ang. Global Reporting Initiative)

Jeden z najczęściej stosowanych wzorców, dostarcza kompleksowy zestaw wskaźników i wytycznych, które organizacje mogą wykorzystać do raportowania swojego zrównoważenia.

Standardy GRI skupiają się na aspektach mających znaczący wpływ ekonomiczny, środowiskowy i społeczny, zapewniając, że raportowanie jest istotne dla interesariuszy.

SASB

Rada Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainability Accounting Standards Board)

SASB zapewnia normy branżowe dotyczące raportowania czynników zrównoważonego rozwoju. Są one istotne z finansowego punktu widzenia i mają na celu zwiększenie przejrzystości i porównywalności w sprawozdawczości, co może pomóc inwestorom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

TCFD

Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

Ustanowiona przez Financial Stability Board, TCFD wypracowuje zalecenia dla firm dotyczące ujawniania ryzyk i szans związanych z klimatem. Zalecenia mają na celu zwiększenie przejrzystości, promowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych i większego zrozumienia dla działań podejmowanych przez sektor finansowy w tym szacowania ryzyka związanego z klimatem.

UNGC

Globalny Pakt Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Global Compact)

Jako inicjatywa dobrowolna, UNGC zachęca firmy do dostosowania swoich strategii i operacji do dziesięciu uniwersalnie przyjętych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Uczestniczące organizacje zobowiązują się do corocznego raportowania postępów, co sprzyja ciągłemu doskonaleniu i odpowiedzialności.

CDP

Carbon Disclosure Project

CDP to globalna platforma ratingowa, który umożliwia firmom, miastom, stanom i regionom pomiar ich wpływu na środowisko i jego zarządzanie. Poprzez żądanie informacji dotyczącej zmian klimatycznych, bezpieczeństwa wodnego i wylesiania, CDP zachęca organizacje do wyznaczania ambitnych celów i działań na rzecz ograniczenia swojego wpływu na środowisko.

Ocenianie szans i ryzyk ESG

Przed wybraniem wskaźników ESG konieczne jest przeprowadzenie oceny podwójnej istotności w celu zidentyfikowania kluczowych szans i ryzyk ESG w Twojej firmie.

W projekcie Europejskich Wytycznych dotyczących Raportowania Zrównoważonego (ESRG) opublikowanym przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)  znajduje się definicja podwójnej istotności, zgodnie z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Podkreśla się, że pojęcie podwójnej istotności obejmuje wytyczne dotyczące procesu decyzyjnego w sprawie uwzględnienia w sprawozdaniach zrównoważoności przedsiębiorstwa tematów lub informacji związanych z ESG.

Podwójna istotność mówi o konieczności analizy zarówno istotności wpływu na środowisko, jak i istotności finansowej.

Wyznaczanie realistycznych i mierzalnych celów


Po zidentyfikowaniu w firmie ryzyk i szans ESG, należy ustanowić realistyczne i mierzalne cele, które są zgodne z wartościami i celami spółki. Ważne jest, aby określić konkretne wyniki, do których dąży firma, i wyznaczyć cele krótko-, średnio- i długoterminowe.

W tym kontekście, Inicjatywa Celów Opartych na Nauce (SBTi) jest dobrym przykładem. SBTi to globalna współpraca pomiędzy Carbon Disclosure Project (CDP), Globalnym Paktem Narodów Zjednoczonych (UNGC), Światowym Instytutem Zasobów (WRI) i Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF).

Uruchomiony w 2015 roku, SBTi ma na celu pomóc firmom w ustanowieniu i wdrożeniu opartych na nauce celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

SBTi zapewnia kompleksowe wytyczne dla firm, aby dostosować swoje cele klimatyczne do celu Porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do znacznie poniżej 2°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, przy jednoczesnym dążeniu do ograniczenia wzrostu do 1,5°C.

Przestrzegając tych wytycznych, organizacje mogą opracowywać cele redukcji emisji w oparciu o dane naukowe i przyczyniać się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Wdrożenie standardów ESG do strategii biznesowej


Aby zapewnić pomyślne wdrożenie standardów ESG, konieczne jest zintegrowanie ich z ogólną strategią biznesową. Oznacza to włączenie kwestii ESG do procesów decyzyjnych, oceny wyników i alokacji budżetu. Takie holistyczne podejście może pokazać zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i pomóc jej pozostać odpowiedzialną za swoje cele.

Monitorowanie i raportowanie postępów


Regularne monitorowanie i raportowanie postępów firmy w realizacji celów ESG umożliwia firmie zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi sprawozdawczości i kontrolę nad jej wynikami.

Przejrzystość pozwala firmie zidentyfikować obszary wymagające poprawy, zademonstrować swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i zaprezentować swoje osiągnięcia interesariuszom.

Ważne jest, aby rozważyć wykorzystanie uznanych ram sprawozdawczości, takich jak GRI lub SASB, w celu zapewnienia spójności i porównywalności.

Znaczenie wdrożenia standardów ESG


Rozumiejąc podstawy ESG, przeprowadzając ocenę istotności, wyznaczając realistyczne cele, łącząc wytyczne ESG ze strategią biznesową i monitorując postępy, firma może stworzyć niestandardowe podejście do zrównoważonych praktyk biznesowych, które są zgodne z jej unikalnymi wartościami i celami.

W ten sposób firma nie tylko przyczyni się do bardziej zrównoważonego świata, ale także poprawi swoją reputację, przyciągnie inwestycje i zapewni długoterminowy sukces.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ